Algemene Voorwaarden

Business Development Holland b.v. gevestigd te Harderwijk

Kamer van Koophandel nr. 08101892

Warmtepompstrategie is een initiatief van BDH.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Business Development Holland b.v. (“BDH”) gevestigd aan de Stationsplein 128, 3844 BD te Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 08101892 en haar opdrachtgevers c.q. cliënten, hierna te noemen de wederpartij.
 2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en expliciet door BDH zijn bekrachtigd. Een afwijking is altijd incidenteel en nooit van toepassing op nadien afgesloten overeenkomsten.
 3. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van BDH van kracht zijn.Zelfstandigheid Ondernemerschap
 1. Bij overeenstemming tussen de wederpartij en BDH, erkent de wederpartij de zelfstandigheid van BDH en ziet daarom BDH als een zelfstandige onderneming.
 2. Tussen BDH en de wederpartij bestaat geen gezagsverhouding. Werkzaamheden die uit de door BDH aangeboden diensten voortkomen, gebeuren in overleg.
 3. BDH is niet gebonden aan de werktijden van de wederpartij. De werktijden zijn wel bespreekbaar.
 4. De uitvoering van een opdracht, kan BDH naar eigen inzicht in samenwerking met derden uitvoeren.
 5. BDH garandeert dat in een dergelijke situatie alle met wederpartij overeengekomen rechten en verplichten ook zullen gelden voor die derde partij. BDH blijft voor de wederpartij altijd het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht als zodanig.
  Offertes en prijzen
 1. Alle door BDH gemaakte offertes worden gebaseerd op de van de opdrachtgever te verkrijgen omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Hierbij wordt uitgegaan van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens.
 2. Alle prijsopgaven zijn approximatief van aard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachten en omschrijvingen van de te verrichten werkzaamheden kunnen zowel mondeling, per e-mail, per websiteformulier als schriftelijk door de wederpartij aan BDH worden verstrekt. BDH zal deze opdrachten schriftelijk bevestigen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat er een prijsverhoging zal ontstaan van meer dan 10 % ten opzichte van de geoffreerde prijs, zal hierover met de wederpartij contact op worden genomen. Bij een prijsverhoging van minder dan het in lid 3 genoemde percentage, vervalt de in lid 3 genoemde verplichting en wordt de wederpartij geacht met deze prijsstijging akkoord te gaan.
 1. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen, kunnen reisuren in rekening worden gebracht.
 2. De door BDH gemaakte kosten (verschotten) worden aan de wederpartij in rekening gebracht. Deze kosten kunnen bestaan uit: leges, gebruikte materialen, telefoon-, fax- en e-mailkosten, en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. BDH behoudt zich het recht voor, haar tarieven tussen de diverse duidelijk afgebakend separate opdrachten, te herzien.Introductie, medewerking en gegevensverstrekking.
 1. Goede uitvoering van de opdracht vergt een passende introductie binnen de instelling / organisatie en organen. Business Development Holland (“BDH”) rekent op de medewerking van de wederpartij betreffende de voor de opdracht noodzakelijke contacten met binnen de instelling / organisatie werkzame functionarissen.
 2. Tevens wordt door de wederpartij aan de interimmanager/adviseur alle, door de interim-manager/adviseur voor de opdracht noodzakelijke informatie verstrekt, die men nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht.
 3. BDH heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Wederpartij draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld zijn in het eerste lid, juist en volledig zijn en vrijwaart BDH voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van de gegevens.Wijziging in de Opdracht.
 1. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan BDH ter kennis worden gebracht.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij in rekening gebracht.Geheimhouding
 1. De interim-manager/adviseur van BDH verplicht zich tot geheimhouding van alle zaken die uit hoofde van de opdracht te zijner kennis komen, voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt. Deze geheimhouding geldt mede in zaken, waarvan de opdrachtgever in redelijkheid geheimhouding wenst.
 2. De door wederpartij verstrekte gegevens, evenals de door BDH aan wederpartij te leveren gegevens en resultaten zijn strikt vertrouwelijk.Eigendom en Intellectuele Eigendom
 1. BDH behoudt de eigendom van alle door haar aan wederpartij geleverde zaken, totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen voortvloeiende uit en samenhangende met de opdracht heeft voldaan.
 2. Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle rapportages, data, programmatuur en concepten, en dergelijke die door BDH aan wederpartij worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld of ter beschikking blijken te zijn, berusten uitsluitend bij BDH. 

  Kostenraming

Opdrachten worden uitgevoerd aan de hand van een vooraf aangegeven kostenraming. De in de kostenraming aangegeven bedragen zijn gebaseerd op het door BDH gehanteerde tarief per uur of per dag(deel), exclusief BTW. BDH hanteert de afgesproken bedragen als maximum. Eventuele dreigende overschrijdingen worden door BDH tijdig gemeld en met de opdrachtgever besproken.

Alleen de reëel aan de uitvoering en voorbereiding van de opdracht bestede tijd en kosten worden gedeclareerd.

Annulering

Het annuleren of verkorten van de looptijd van een opdracht door de wederpartij, leidt er niet toe dat de oorspronkelijk door de wederpartij verschuldigde betaling komt te vervallen. In dergelijke gevallen vindt facturering plaats op basis van het in de offerte genoemde aantal uren, dagen of dagdelen met een maximum van het aantal uren, dagen of dagdelen dat op basis van reguliere uitvoering gedurende 3 maanden zou zijn gemaakt.

 

Overmacht

 1. Onderbrekingen binnen het bedrijf van BDH ten gevolge van overmacht (Als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke BDH in redelijkheid niet kan worden toegerekend.), welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan BDH van het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of interest.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van BDH zal deze daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij, waarbij de wederpartij na ontvangst van die mededeling gedurende acht (8) dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting het al uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.Wijze van betaling
 1. BDH declareert de werkelijk aan de opdracht en voorbereiding verbonden kosten maandelijks achteraf, onder opgave van de bestede tijd en kosten. Per (deel)opdracht kunnen eventuele andere afspraken worden gemaakt.
 2. In voorkomende gevallen kan een voorschot op de in te dienen rekening afgesproken worden.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 8 werkdagen na factuurdatum. De wederpartij is niet bevoegd, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Uit het oogpunt van zelfstandig ondernemerschap (Artikel 2.) is de wederpartij niet gerechtigd om eventuele kosten/heffingen (Zoals loonbelasting) voor/op de wederpartij op het factuurbedrag in mindering te brengen.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is BDH gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf elke dag dat de wederpartij in gebreke is gebleven te voldoen aan de genoemde betalingsverplichting.
 6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de wederpartij. Dit houdt in dat de ingebreke zijnde wederpartij, onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten veroorzaakt door zijn ingebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 50% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten.
 7. BDH behoudt zich het recht voor opdrachten niet uit te voeren indien door wederpartij vorige opdrachten / diensten niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald.
 8. BDH is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij ten gevolge van dit niet leveren.Voortijdige beëindiging

Indien de opdrachtgever of BDH van mening is dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en de oorzaak daarvan niet opgelost kan worden, dan kan de opdracht voortijdig beëindigd worden. In dat geval wordt een voor beide partijen gelijke opzegtermijn van 1 maand aangehouden, dan wel gezien de doorlooptijd van de opdracht en indien beide partijen dit overeenkomen met inachtneming van een kortere termijn. De opdrachtgever verplicht zich de al gemaakte kosten zonder voorbehoud te vergoeden.

 

Aansprakelijkheid

 1. BDH is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van zeer ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden had kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap – waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden – in acht waren genomen.
 2. De aansprakelijkheid zal in geen geval verder strekken dan het totaalbedrag van de aan de opdracht verbonden kosten. Dit bedraagt maximaal het honorarium, dat in een periode van 4 weken direct voorafgaand aan het tijdstip van ingebrekestelling aan de in die periode door BDH verrekende diensten kan worden toegerekend.
 3. BDH is nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor gevolgschade. Direct of indirect.
 4. Een beroep op de aansprakelijkheid door wederpartij kan alleen schriftelijk worden gedaan, en dient te worden ingediend tijdens de uitvoering van de opdracht.
 5. Elke aansprakelijkheid van BDH eindigt 6 maanden na oplevering van het project of afsluiting van het adviestraject.